Lo♥ki.pl
kadry i place Warszawa

Kiedy urlop wpływa na wysokość wynagrodzenia?

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ma prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Za czas urlopu pracownikowi zawsze przysługuje wynagrodzenie. Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze musi być ono w takiej samej wysokości jak wynagrodzenie zasadnicze.

Wynagrodzenie za czas urlopu – czym właściwie jest?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dotyczącego zasad udzielania urlopu wypoczynkowego oraz zasad ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu, każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, przysługuje wynagrodzenie za czas udzielonego urlopu wypoczynkowego.

Zasadą jaka przyświecała ustawodawcy było jak najpełniejsze odtworzenie wynagrodzenia za czas urlopu jakie pracownik otrzymałby gdyby przebywał w pracy. Funkcją wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego jest zapewnienie pracownikowi ciągłości otrzymywania przez niego wynagrodzenia przy jednoczesnym zapewnieniu ustawowego prawa do wypoczynku.

Co wpływa na wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego?

W celu poprawnego wyliczenia wynagrodzenia za czas przebywania na urlopie wypoczynkowym, pracodawca powinien wziąć pod uwagę wszystkie składniki wynagrodzenia pracownika. W tym przypadku kluczowym jest ustalenie, które ze składników wynagrodzenia mają charakter stały a które zmienny.

W przypadku występowania tylko i wyłącznie stałych składników wynagrodzenia (takich jak np. stała stawka miesięczna) pracownikowi przysługuje takie samo wynagrodzenie za czas urlopu, co oznacza, że pracownik otrzyma pensję w stałej wysokości.

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego a zmienne składniki wynagrodzenia

Większość wynagrodzeń jakie otrzymują pracownicy składa się nie tylko z wynagrodzenia zasadniczego (tzw. podstawy) ale także innych, często zmiennych składników. Zaliczyć do nich w szczególności można przyznawane pracownikowi premie regulaminowe, wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej czy dodatki takie jak dodatek funkcyjny czy stażowy. Mają one wpływ na wyliczenie podstawy wynagrodzenia.

W takim przypadku do wyliczenia podstawy wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę sumę tych składników które zostały wypłacone pracownikowi. Z reguły przyjmuje się okres 3 miesięczny (miesiące kalendarzowe), które bezpośrednio poprzedzały miesiąc w którym pracownik rozpoczął urlop. Natomiast jeśli składniki zmienne wynagrodzenia będą się znacznie od siebie różniły, do wyliczenia przyjmuje się okres 12 miesięcy kalendarzowych. Do poprawnego wyliczenia podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas urlopu pomagają usługi kadry i płace dla firm.

Po ustaleniu podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas urlopu, pracodawca ma obowiązek wyliczyć liczbę godzin  przepracowanych w celu ustalenia podstawy urlopowej oraz ustalić stawkę wynagrodzenia za jedną godzinę urlopu.

Wyliczenie wynagrodzenia za czas urlopu w przypadku otrzymywania co miesiąc takiej samej kwoty (w przypadku tylko wynagrodzenia zasadniczego) nie powoduje znacznych trudności. W przypadku występowania różnych składników zmiennych, warto wiedzieć jakimi zasadami się kierować, aby poprawnie wyliczyć stawkę wynagrodzenia za jedną godzinę urlopu pracownika.

Pwiązane Artykuły

Zwiększ potencjał sprężarek zakładowych i zadbaj o ich wydajność

Magda

Śruba z łbem grzybkowym- czym się charakteryzuje i do czego służy?

Magda

Spedycja morska – czy warto z niej korzystać?

Magda